Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt

S ponosom sporočamo, da smo bili uspešni na razpisu “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt” v vrednosti 87.060,40€, s katerim bomo lahko zagotovili novo delovno mesto za področje prekarnosti.

Vodja pilotnega projekta-mladinski delavec_ka bo mladim nudil individualna in skupinska svetovanja mladim, ki se spopadajo s prekarnostjo. Takšna srečanja bodo omogočila prilagojen individualiziran
pristop do vsakega posameznika s specifičnim vprašanjem/težavo. Mladi bodo lahko delili svoje osebne izkušnje na področju iskanja zaposlitve in težave s katerimi se srečujejo na službenem področju,
načrtovanju in iskanju nove, prihodnje zaposlitve. Mladinski delavec bo v službenem času dosegljiv za mlade za informiranje o pravicah v delovnem okolju, ter jih usmerjal v dodatne možnosti podpore, ki so jim na voljo. Mladinski delavec se bo povezoval z različnimi viri podpore, kot so: Center za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, ZZZS, svetovalni centri, itd. Podporo pa bo mladinski delavec nudil tudi skozi spremljanje in evalviranje mladega udeleženca, saj je to pomembno za njegov napredek, ter prilagajanje mladinskega delavca glede na potrebe mladih.
Mladinski delavec bo seveda zavezan k temu, da mladim zagotovi varno in zaupno okolje, kjer se bodo mladi počutili dobro in dovolj udobno, da bodo delili svoje izkušnje in pričakovanja brez zadržkov.
Ker projekt traja dlje časa, bo potrebno redno prilagajanje in spremljanje trendov ter situacij na trgu, da bi lahko mladim zagotovili verodostojne informacije ter primerno podporo, ki jo bodo mladi potrebovali
v tistem trenutku. Poleg usposabljanja mladih, pa bo vodja pilotnega projekta poskrbel, da bo na voljo dovolj dodatnih podpornih aktivnosti za opolnomočenje mladih, kot so delavnice upravljanja financ, pridobivanje zaposlitve, mentalno zdravje na delavnem mestu, itd.

Potreba po spodbujanju aktivne participacije podpira osebni in profesionalni razvoj mladih, ki se prek neformalnih metod izobraževanja (in možnosti učnih izkušenj, ki dovoljujejo napake in zagotavljajo
varno okolje), opolnomočijo, da postanejo aktivni akterji za spremembe, ki jih želijo videti v svetu. Mladi bodo tako lahko inovativno so(ustvarjali) usposabljanja, ki bodo zadovoljevala njihove potrebe in
nagovorila njihove specifične stiske, povezane s prekarnostjo, ter jih opolnomočila, da postanejo aktivni akterji konkretnih sprememb v lastnih življenjih, svoji skupnosti in širše, tako, da imajo orodja, s katerimi
to lahko dosežejo. Želimo si vzpostaviti individualiziran pristop k upravljanju aktivnosti, ki ustvari visokokakovostno participatorno okolje za mlade, ki spodbuja njihovo avtonomijo in jih opolnomoči k zagovorništvu in zadovoljevanju fluidnih potreb, zato bo ta na ravni podporni aktivnosti ostal odprt za vsebine mladih. Del podpornih aktivnosti bo torej podpora mladinskega delavca mladim pri načrtovanju
aktivnosti v vseh fazah (od načrtovanja do evalvacije). Polstrukturirano facilitiranje (dopuščanje maneverskega prostora za sooblikovanje in vključevanje mladih v cel proces aktivnosti, vse od
začetnega načrtovanja, ki izhaja iz enkratnih prepoznanih potreb mladih, v samo izvajanje, in tudi v procese refleksije, evalvacije in ozaveščanja naučenega preko izkustvenega procesa.

Trajanje programa usposabljanja določa razpisna dokumentacija z najmanj 8 urami.
Pogoji za vključitev v program usposabljanja – mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let.
Za uspešno zaključen program je potrebna je najmanj 80% prisotnost udeleženca v programu usposabljanja.

Usposabljanje bo organizirano po metodah neformalnega izobraževanja in mladinskega dela – individualno delo, delo v dvojicah, skupinsko delo, simulacije, igre vlog, metoda mladinskega dialoga,
učenje s kreativnimi mediji, metode deljenja izkušenj, metode problematizacije… idr.

What's your reaction?
1KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.