ZMŠT je sodeloval z Inštitutom za afriške študije, ki je izvajal triletni projekt Global Education goes Local, Globalno Lokalno učenje, katerega cilj je s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati učitelje in mladinske delavce k aktivni participaciji in osveščanju o Ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na ciljih: SDG 5 Enakost spolov, SDG 11 Trajnostna mesta in skupnosti ter SDG12 Odgovorna poraba in proizvodnja. S projektom smo skupaj želeli spodbujati kritično razmišljanje mladih ter vzpodbujati njihovo aktivno državljanstvo. Velik izziv je v današnji digitalni družbi motivirati mlade k aktivni participaciji in osveščanju z uporabo tradicionalnih metod (preko delavnic, letakov, brošur,..) zato smo se v projektu odločili za mladim bolj atraktiven pristop in sicer za ozaveščanje ter spodbujanje aktivno globalnega državljanstva preko pop-kulture.
Globalne teme se nam velikokrat zdijo abstraktne, ker jih ne povezujemo z lastnimi dejanji oz. se ne zavedamo razsežnosti lastnih dejanj v lokalnem okolju. Zato se v projektu osredotočamo najprej na lokalne tematike, ki jih nato povežemo z globalnimi razsežnostmi in s tem spodbudimo razmišljanje o globalni soodvisnosti ter izvedbi konkretnih akcij za širjenje osveščenosti.
Tako je bil splošni cilj projekta Globalno lokalno učenje spodbujati zavzetost evropskih državljanov, da prevzamejo aktivno vlogo pri soočanju z izzivi v današnjem soodvisnem svetu, predvsem na podlagi zavedanja in kritičnega razumevanja dvosmernih odnosov glede vprašanj globalnega razvoja.
Še nekaj utrinkov iz dosedanjih aktivnosti:
Izvedene so bile delavnice o 17 Ciljih trajnostnega razvoja in skupna ugotovitev je bila, da so cilji med seboj povezani, da pa je za kakršnokoli ukrepanje pomembno začeti z lokalno-specifičnimi problematikami.
Pri aktivnostih na temo SDG 5: Enakost spolov se še vedno razvija razprava o tem, da je “enakopravnost spolov” boljša različica prevoda od različice “enakost spolov” iz originalnega “Gender Equality”, saj je pomembno priznavanje razlik med spoloma, ter iz tega razvitih različnih družbenih in kulturnih vlog obeh spolov, hkrati pa enako vrednotiti te razlike.
Izraz »enakost spolov« pa po pregledu uporabe v literaturi in javnih razpravah ne naslavlja istosti in podobnosti med moškimi in ženskami, in je definiran širše od pojma »enakopravnost spolov«, ki pa se nanaša le na pravne enakosti med spoloma. (Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/kaj_je_enakost_spolov/).

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.