Projekt MOST

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 62/2019, dne 18. 10. 2019, objavilo javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« (v nadaljevanju: javni razpis).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih.

Na razpisu je bil uspešen tudi Mladinski center Trbovlje s projektom MOST. Projekt je nastal v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem RA Kozjansko, enoto Mladinski center Šentjur. Namen projekta je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z manjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela. Razvili smo model usposabljanj, ki rešuje izzive mladih ob vstopu na trg dela, preprečuje dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost, s spodbujanjem aktivne participacije v lokalnem okolju pa prispeva k pridobivanju splošnih, specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost in k razvoju skupnosti, s čimer učinkuje na mlade, področje mladinskega dela in širše.

Cilji projekta:

  1. Okrepiti kompetence mladih za večjo zaposljivost preko izvedbe usposabljanj.

40 mladih iz dveh regij (zasavska in savinjska regija) bo vključenih v celosten program usposabljanj a okrepitev mehkih in specifičnih veščin, ki bo spodbujal aktivno participacijo, omogočal pridobitev znanj, ki bodo služila pri iskanju zaposlitve, pa tudi pri osebnostnem razvoju in drugih področjih.

  • Okrepiti mladinski sektor z metodami za delo z mladimi brezposelnimi.

Na podlagi izkušenj z mladinskim delom bomo v projektu razvili orodje za mladinske delavce za krepitev kompetenc za povečanje zaposljivosti med mladimi ter jih usposobili za delo z njimi.

  • Mladim omogočiti stik z delodajalci za namen širjenja socialne mreže.
  • Izvedenih 10 projektov s strani mladih.

Projekt se bo izvajal v letih 2020 in 2021.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT1KR NEKI

ZMST.SI © 2024.