Zavod za mladino in šport Trbovlje je javni zavod, ki je bil 17. 4. 2020 ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi s strani občine Trbovlje. Z odlokom Občina Trbovlje ustanavlja in ureja delovanje javnega zavoda Zavoda za mladino in šport Trbovlje, ki je nastal s pripojitvijo javnega zavoda Mladinski center Trbovlje k javnemu zavodu Zavod za šport Trbovlje.
Namen zavoda je izvajanje in koordinacija različnih dejavnosti na področju mladine in športa.
Na področju mladinskega sektorja zavod zbira in posreduje informacije za mlade, koordinira in izvaja dejavnosti za mlade s poudarkom na stalnih prioritetah v okviru nacionalnega programa za mladino in evropskega sodelovanja na mladinskem področju, nudi servisno dejavnost (tehnična, organizacijska, strokovna in svetovalna pomoč) ter organizira in izvaja aktivnosti širšega pomena in pridobiva sredstva zanje.

Na področju športa je zavod zadolžen za upravljanje športnih objektov, pripravo objektov za vadbo in tekmovanja, vzdrževanje objektov in igrišč, organizacijo in sodelovanje pri izvajanju športno – rekreativnih dejavnosti za mladino, izvajanje letnega programa v zvezi s športom ter usklajevanje programa interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa.

Zavod za mladino in šport poleg svojih osnovnih dejavnosti, opravlja tudi  kavarniško in hotelsko dejavnost.

Pravno obvestilo

Pogosto zastavljena vprašanja

Zavod za mladino in šport je organizacija za vse starostne skupine, ki deluje z namenom izvajanja in koordiniranja dejavnosti na področju mladine in športa.

ZMŠT je prostor namenjen vsem starostnim skupinam. Glavnina aktivnosti je namenjena mladim in športnikom vseh generacij . Del programa je tako vedno posvečen različnim generacijam.

Program ZMŠT vključuje naloge s področja mladinskega dela in športa.

Na področju mladinskega dela zavod zbira in posreduje informacije mladim, koordinira in izvaja dejavnosti za mlade, nudi servisno dejavnost (tehnična, organizacijska, strokovna in svetovalna pomoč), organizira in izvaja aktivnosti širšega pomena in pridobiva sredstva za njih.

Na področju športa upravlja s športnimi objekti, pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja, skrbi za vzdrževanje objektov, delo objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, izvaja letni program športa v občini in še mnoge druge naloge.

ZMŠT povezuje vse generacije in skrbi, da so uporabnikom na voljo dobro urejeni športni objekti, za mladino pa poskrbi z izkustvenim učenjem, ki poteka v krogu interesnih skupin, kjer mladi pod mentorstvom mladinskega delavca uresničujejo svoje zamisli.

Trenutno je zelo pomemben projekt MOST, ki vključuje mlade od 15. do 29. leta starosti v interaktivna usposabljanja, z namenom spodbujanja zaposlenosti med mladimi.

Ekipo zavoda sestavljajo mladinski delavci, športni delavci, aktivni mladi, mladinski voditelji, klubi, domači prostovoljci in tuji prostovoljci. Dnevno je v delovne procese zavoda vpeto med 20 in 30 ljudi.

Mladinsko izmenjavo imenujemo tudi »vstopnica« v mednarodno okolje mladinskega dela  saj se velika  večina mladih spozna z njim prav preko mladinske izmenjave. Kot že beseda pove je mladinska izmenjava projekt, ki ga mladi skupaj z mladinskim delavcem samostojno načrtujejo in izvedejo vselej v sodelovanju z mladimi iz drugih evropskih držav. V tednu dni, ki jih preživijo skupaj naslavljajo lokalne družbene probleme, ki jih skozi različne aktivnosti rešujejo. Mladinska izmenjava je mednarodna učna izkušnja skozi katero udeleženci osvojijo nova znanja in veščine ter ob zaključku prejmejo potrdilo v obliki Youthpassa.

Evropska solidarnostna enota (European Solidarity Corps  – ESC) mladim ponuja možnost daljšega bivanja in dela v gostiteljski organizaciji v drugi državi (do 12 mesecev), pri čemer je delo prostovoljca ali prostovoljke ESC v korist gostiteljske organizacije ali lokalne skupnosti, istočasno pa izvajanje praktičnih nalog predstavlja preizkušnje, ob katerih poteka učni proces za prostovoljca/ko.

Zavoda za mladino in šport Trbovlje izvaja vlogo koordinacijske organizacije. Slednje pomeni, da  skupaj z gostiteljskimi organizacijami iz lokalne skupnosti izvajamo ESC projekte. Na ta način širimo možnosti za organizacije v regiji, da svojo redno dejavnost nadgradijo z aktivnim vključevanjem evropskih prostovoljcev. Evropskih prostovoljci pa v Trbovljah pridobijo pomembno življenjsko učno izkušnjo.

V ta program imamo trenutno vključene; Gimnazijo in ekonomsko šolo Trbovlje, Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Delavski dom Trbovlje, Osnovna šola Ivana Cankarja, OŠ Tončke Čeč, KD Svoboda.

Mladim iz Zasavja pa ponujamo priložnost, da sami odidejo na prostovoljsko službo v naše evropske partnerske organizacije.

Mladinsko učenje razumemo kot neformalno učenje mladih o temah, ki jih šola v svojem programu ne zajame. Gre za razvoj osebnosti mladega človeka skozi izkustvene aktivnosti, ki jih ponuja mladinski center ali mladinske organizacije. Neformalno učenje je komplementarno formalnemu, zato se Zavod za mladino in šport trudi, da bi s svojimi aktivnostmi dopolnjevalo aktivnosti šol in mladim omogočala dodaten spekter vsebin, ki omogoča mladim, da se spoznajo, razvijejo in postanejo aktivni v dobi odraslosti. Za razvoj osebnih kompetenc mladih ZMŠT mladim omogoča mentorstvo, svetovanje, vključevanje v interesne skupine, usposabljanja in podobno.  Za razvoj lokalne skupnosti pa omogoča medgeneracijska sodelovanja, učenje medkulturnega dialoga in razvoj prostovoljstva.

Tako kot šola tudi v Zavodu za mladino in šport beležimo učne učinke, ki jih mladi osvojijo skozi procese mladinskega učenja. Ključna razlika med klasičnim ocenjevanjem in merjenjem učnih učinkov je, da pri slednjem osvojenega znanja ne merimo skozi številke temveč ga ozaveščamo skozi procese individualnih in skupinskih refleksij.

Mladinsko učenje v mladinskem delu je učenje, kjer se mladi s tem, ko uresničujejo lastne interese v okviru programov, ki jih izvajamo v Zavodu za mladino in šport Trbovlje,  učijo za življenje na neformalen, večkrat povsem priložnosten način. Interesne skupine so ena izmed oblik neformalnega in priložnostnega učenja mladih. Mladi se vanje vključujejo na podlagi lastnega interesa in prostovoljno – vključitev in izstop. Za interesne skupine je značilna visoka stopnja aktivnosti mladih pri samem načrtovanju in izvajanju programa, s podporo mentorja skupine.

Vsaka interesna skupina ima postavljen namen – kaj bomo v prihodnosti z izvajanjem določene interesne skupine dosegli, na kakšen način bomo to dosegli pa prepustimo mladim samim. Mentor ima tako vlogo spodbujevalca in občasno usmerjevalca toka dogajanja. Pomembna vloga mentorja v skupini pa je na področju vrednotenja. Ker se mladi z aktivnim sodelovanjem v interesnih skupinah učijo in urijo na različnih področjih, je pomemben del celotnega procesa tudi ozaveščanje in beleženje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj.

ZMST.SI © 2024.