Evropsko leto mladih : Tretji regijski posvet za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino je potekal v Trbovljah

Evropsko leto mladih

Tretji regijski posvet za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino je potekal v Trbovljah

Mladi so na posvetu zastavili konkretna vprašanja, in sicer: Zakaj je toliko težav v duševnem zdravju mladih in zakaj tako težko pridemo do psihosocialne pomoči? Kako rešiti stanovanjsko problematiko? Kako motivirati zdravstvene delavce, da se zaposlijo v Sloveniji? 

Trbovlje, 14. april 2022 – V evropskem letu mladih Urad RS za mladino v sodelovanju z Mrežo MaMa in mladinskimi centri po vsej Sloveniji prireja regijske posvete z mladimi za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM). Tretje od dvanajstih srečanj z mladimi, mladinskimi delavci ter predstavniki mladinskih organizacij in organizacij za mlade iz Zasavske regije so v četrtek, 14. aprila, priredili v sodelovanju z Zavodom za mladino in šport Trbovlje, v Trbovljah.

Udeleženci srečanja so najprej prisluhnili uvodni predstavitvi NPM in pomena sistematičnega vključevanja mladih in ključnih deležnikov v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja tega dokumenta, ko bodo v medsebojnih razpravah in v dialogu z odločevalci obravnavali aktualne izzive in iskali rešitve. Nagovoril jih je sekretar Urada RS za mladino mag. Andraž Zgonc ter jih spodbudil k neprekinjenemu dialogu z odločevalci pri naslavljanju aktualnih izzivov mladih ter skupnem iskanju rešitev. Katra Kozinc z nacionalne agencije Movit jim je predstavila programa ERASMUS+ Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota za mlade.

Nato je 22 udeležencev srečanja po metodologiji svetovne kavarne in po načelu viharjenja možganov obravnavalo sedem aktualnih tem: izobraževanje (formalno in neformalno-mladinski sektor); zaposlovanje in podjetništvo; bivanjske razmere mladih; zdravje in dobro počutje (tudi šport); okolje in trajnost; mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja; ter kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji. Oblikovali so sklepe, ki so jih v zadnjem delu srečanja predstavili odločevalcem in z njimi razpravljali o aktualnih izzivih ter možnostih za rešitve.

Ker je temeljni cilj NPM zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi, so se posveta udeležili tako predstavniki lokalnih skupnosti kot nacionalnih institucij. Dialog z mladimi pa so vzpostavili direktorica Urada RS za mladino mag. Dolores Kores in sekretar mag. Andraž Zgonc ter predstavnik Občine Trbovlje, v.d. direktor občinske uprave Miran Skobe.

Mladi so tokrat najbolj izpostavili področja zdravja, stanovanjske problematike in zaposlovanja, kjer si želijo priložnosti za plačano prakso, več kadrovskih štipendij, vzpostavitev ukrepov proti prekarnemu delu – izkoriščanju študentskega dela in samozaposlitev ter izenačitev pravic samozaposlenih z redno zaposlenimi, kot tudi upoštevanje kompetenc pridobljenih prek neformalnega izobraževanja in uravnoteženje plač – manjši razkorak med minimalnimi in najvišjimi plačami. Na področju zdravja mladih so tudi v Trbovljah izpostavili problematiko duševnega zdravja, in sicer njegovo destigmatizacijo, več preventivnega dela ter lažji dostop do psihosocialne pomoči. Pri tematiki okolja so poudarili, da je zeleno življenje drago, posledično nimajo vsi možnosti, da bi prispevali na področju bolj trajnostnega načina življenja. Izpostavili so tudi, da potrebujemo boljši nadzor in sankcije nad industrijskimi onesnaževalci. Na področju izobraževanja si želijo boljših odnosov med dijaki, študenti, učitelji in profesorji – šola naj bo varen prostor, kjer so vsi enako obravnavani. Potrebno je spremeniti model poučevanja in preverjanja znanja; bolj kot ocene naj bo pomemben sam proces učenja. Tudi tokrat so na področju bivanjskih razmer mladih opozorili na pomanjkanje študentskih sob in domov. Predlagali so obdavčitev nenaseljenih stanovanj ter reguliranje cen najemnih stanovanj. Na področju mladi in družba so predlagali znižanje spodnje starosti za udeležbo na volitvah, hkrati pa predlagali tudi uvedbo zgornje starosti za volilno pravico, ker trenutno pretežno starejša populacija odloča o prihodnosti mladih. Predlagali so tudi krepitev financiranja mladinskega sektorja, saj potrebujejo več prostorov za zbiranje in druženje mladih, skratka varen prostor za koristno in usmerjeno preživljanje prostega časa. Na področju kulture so opozorili na pomanjkanje kulturne vzgoje in spodbujanje ustvarjalnosti v izobraževalnem sistemu. Bolj naj bi se posvetili negovanju kulturne dediščine. Poudarili so tudi, da bi morali biti mediji neodvisni in bolj nepristransko poročati, pogrešajo tudi kakovostno novinarstvo in poročanje o kulturi. Poleg vsega zgoraj naštetega so mladi izpostavili tudi, da bi morali kot družba spodbujati medkulturni dialog, poskrbeti za zamejce, predvsem Koroške Slovence in ščititi slovenske znamke.

Sledi še devet regijskih posvetov za pripravo NPM. Naslednji bo 15. aprila v Novi Gorici, nato pa se ekipa mladinskih delavcev, ki pod okriljem Mreže MaMa vodijo posvete, seli še na Ravne na Koroškem, v Koper, Ljutomer, Maribor, Postojno, Novo mesto, Črnomelj in Kamnik.

 

What's your reaction?
0KUL0LOVE IT0KR NEKI

ZMST.SI © 2024.